Prosetický svah - Letná Belveder

Jižní svah Letné v Teplicích představuje ve vymezených rozvojových plochách města doslova klenot. Tato územní rezerva byla dlouhodobě chráněna před výstavbou pro potřeby rozvoje městské občanské vybavenosti (nemocnice, školství, lázeňství).

Soustředěná výstavba rodinných domků byla připravována až pod tlakem politiků pro vybrané stavebníky nejprve koncem osmdesátých let. Výstavbu RD začala připravovat družstevní organizace DRUPOS Liberec. V roce 1991 se ještě v režimu KBV podařilo připravit staveniště v severovýchodním sektoru svahu. Podmiňující investice byly rozvedeny k jednotlivým pozemkům připravených a vykolíkovaných parcel. K vlastní výstavbě na takto připravených pozemcích však díky společenským a politickým změnám již nedošlo.

Až v roce 1995 společnost ALFA Capital, po privatizaci severovýchodního sektoru svahu zahájila výstavbu 2 kaskádových domků podle projektu Ing. Opletala. Kaskádové objekty v Bořivojově ulici byly po cca dvou letech dostaveny a soukromým vlastníkům prodány. Současně byla zahájena výstavba vil na zbytkových plochách mezi školním hřištěm a kaskádami a dále kolem nové komunikace severovýchodního a severního okraje okrsku v okolí letního kina.

Připravovaná výstavba RD dle DRUPOS byla připravovaná pro cca 102 bytových jednotek, se 414 obyvateli, v 67 objektech RD. V těchto kapacitách nebyly započítány objekty již tehdy uvažované výstavby na sousedních rozlehlých plochách (2655 a 2656). Limitujícím faktorem byla omezená kapacita v dodávce pitné vody, včetně špatných tlakových poměrů. Ke komplexní nápravě dojde až v současné době.

Z historického odkazu je velmi zajímavý regulační plán pro výstavbu bytů – bydlení, který je podepsán významným rakouským urbanistou Camillo Sittem, působícím ve Vídni a také v Čechách, v tehdejším Rakousko – Uhersku.

Následující reprodukce situace regulačního plánu z Bildarchivu Foto Marburg, dokumentuje návrh zástavby Prosetického svahu z roku 1900. C. Sitte se podle jiných podkladů zřejmě podílel i na některých dalších návrzích zástavby rozvíjejících se lokalit ve městě Teplice. Principy zakládání nových částí měst, které ve svých knihách popisuje, jsou dosud patrné na některých teplických lokalitách, stavěných kolem roku 1900 (např. Lipová – Čelakovského, Potěminova – J. K. Tyla – K. Čapka, E. Krásnohorské apod.)

Charakteristické údaje a informace o staveništi

Staveniště obytného souboru „Belveder“ (OS Belveder) je rozloženo na jižním svahu Letné, v jižním sektoru obytného a lázeňského území města Teplice.

Plochy pro výstavbu jsou vymezeny na severovýchodě realizovanou bytovou výstavbou kolem ulice Bořivojovy, která prudce klesá ze svahu Letné k údolí potoka, na severozápadě je území ohraničeno výstavbou rodinných domků kolem ulice Na Červeném Vrchu, na jihozápadě ulicí Bystřanskou a na jihovýchodě ulicí Plynárenskou. Na východní straně – podél komunikace jsou plochy a objekty ZŠ, včetně sportoviště.

Galerie města

Srpen 2017
Vizualizace domů typu I
Vizualizace domů typu II
Vizualizace domů typu III
Celkový pohled
Vizualizace interiérů
Duben 2015
Květen 2015
Červen 2015
Srpen 2015 - vybavení bytů

Letná Belveder - Žijte v pohodlí a kráse © 2024 Letná Belveder

Investor, prodejce T-Stav group

+420 775 214 905

Kontaktní formulář

Máte-li dotaz, neváhejte se zeptat. Budeme Vás obratem kontaktovat.
Nebo nám můžete ihned zavolat:

+420 775 214 905